ބޭނުންވާ ތެކެތި

އައިސްކިއުބް

Ads by Asuru

3 ފޭރޭރޯ ޗޮކްލެޓް

1 ޖޯޑު ކިރު ގިރާފައި

2 ސަމްސާ ވެނީލާ އައިސް ކްރީމް

2 ސަމްސާ މެލްޓެޑް ނުޓެއްލާ.

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް

އެންމެ ފުރަތަމަ އައިސްކިޔުބް، ފެރޭރޯ ޗޮކްލެޓް، ކިރު، ވެނިލާ އައިސްކްރީމް، އަދި ނުޓެއްލާ މިކްސަ އަށް އަޅާލުމަށް ފަހު ލެންޑް ކޮށްލާނީއެވެ. ދެން ތައްޓަކަށް އެޅުމަށްފަހު މައްޗަށް ވިޕްޑް ކްރީމް އަޅާލާނީއެވެ. އޭރުން ފެރޭރޯ މިލްކްޝޭކް ތައްޔާރު ކުރެވުނީއެވެ.