ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން މާޅެންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމާއި ލަފާފުރުން ހައްލުކުރުމުގެ މަޝްރޫއު އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކުރީ 34,933,925.16 ރުފިޔާ އަށެވެ. އެއީ 270 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމުމަށެވެ.

ދިގުރަށް ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ހަވާލުކުރީ 12,864,642.51 ރުފިޔާ އަށެވެ.

މި މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 150 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމުމަށެވެ.