...
Advertisement

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވަމުން ގެންދަވާ އެއް ވާހަކަފުޅަކީ، އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދޭނެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހެއް ދިވެހި ރައްޔިތުން ހޮއްވަވައި ދެއްވައިފިނަމަ، ރައްޔިތުން އެދޭ ތަރައްގީ ބާރު މިނުގައި ގެނެސްދެއްވާނެ…

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވަމުން ގެންދަވާ އެއް ވާހަކަފުޅަކީ، އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދޭނެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހެއް ދިވެހި ރައްޔިތުން ހޮއްވަވައި ދެއްވައިފިނަމަ، ރައްޔިތުން އެދޭ ތަރައްގީ ބާރު މިނުގައި ގެނެސްދެއްވާނެ…